REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO ROWEROWY CYPRZANÓW

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę ROWEROWY CYPRZANÓW i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Cyprzanów.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
 6. Do realizacji celów regulaminowych, stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Prezes zarządu jest pracodawcą dla zatrudnianych i zwalnianych pracowników.
 8. Stowarzyszenie może posiadać własną pieczęć, logo, oraz flagę.
 9. Cele stowarzyszenia to:
  1. działania na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom,
  2. popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu oraz rekreacji,
  3. rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami i instytucjami na rzecz realizacji celów regulaminowych,
  4. edukacja oraz wychowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekologii i zrównoważonego transportu,
  5. organizowanie i przeprowadzanie imprez o charakterze turystycznym oraz sportowym,
  6. promocję miejscowości Cyprzanów , gminy Pietrowice Wielkie oraz powiatu raciborskiego na imprezach kolarskich.
 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie imprez, wycieczek i rajdów rowerowych mających na celu propagowanie turystyki rowerowej i zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz ochronę środowiska naturalnego,
  2. uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
  3. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, konsultacji społecznych, seminariów służących realizacji celów Stowarzyszenia,
  4. pozyskiwanie funduszy na realizacje celów ujętych w regulaminie, poprzez współprace z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz uzyskiwanie pomocy finansowej od darczyńców, sponsorów oraz osób fizycznych wykazujących zainteresowanie celami stowarzyszenia,
  5. współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami turystycznymi, sportowymi, szkołami i instytucjami,
  6. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej,
  7. współpracę z mediami, prowadzenie strony internetowej dotyczącej działalności stowarzyszenia http://rowerowycyprzanow.eu,
  8. inne działania, zgodne z celami stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.
 11. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 12. Małoletni mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 7kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 13. Przyjęcia nowych członków dokonuje zarząd uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zarządu.
 14. Członek ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków,
  3. brania udziału w pracach i inicjatywach stowarzyszenia,
  4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności stowarzyszenia,
  5. korzystania ze świadczeń stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej.
 15. Członek obowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia,
  2. aktywnego udziału w realizowaniu celów stowarzyszenia oraz w pracach walnego zebrania członków,
  3. dbania o mienie i dobre imię stowarzyszenia,
  4. wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz stowarzyszenia (tj. opłacania składek członkowskich w terminach i wysokości ustalanej przez zarząd lub dokonywania innych świadczeń w zakresie i formie zaakceptowanej przez zarząd).
 16. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. złożenia zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa,
  2. skreślenia przez zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, po przednim upomnieniu,
  3. wykluczenia uchwałą zarządu z powodu nieprzestrzegania regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia lub działania na szkodę stowarzyszenia, śmierci członka.
 17. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie.
 18. Zarząd rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 19. Władzami stowarzyszenia są:
  1. walne zebranie członków,
  2. zarząd.
 20. Kadencja wybieralnych władz stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 21. Walne zebranie członków jest zwoływane raz w roku przez zarząd.
 22. Termin i miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 23. Nadzwyczajne walne zebranie członków może się odbyć w każdym czasie.
 24. Jest zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia.
 25. Walne zebranie członków jest prawomocne:
  1. przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
  2. bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin.
 26. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
 27. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian regulaminu,
  3. wybór i odwoływanie zarządu,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu,
  5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub zarząd,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  8. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady walnego zebrania członków.
 28. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków.
 29. Prezes reprezentuje zarząd w wszystkich działaniach podejmowanych na zewnątrz.
 30. Zarząd składa się z 8 członków w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i czterech członków zarządu.
 31. Zarząd wybierany jest przez walne zebranie członków spośród członków stowarzyszenia.
 32. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.
 33. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej pięciu członków.
 34. Posiedzenia zarządu są protokołowane.
 35. Do kompetencji zarządu należą:
  1. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,
  2. realizacja celów stowarzyszenia,
  3. wykonywanie uchwał walnego zebrania członków,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie walnego zebrania członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 36. W razie gdy skład zarządu stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie zarządu
 37. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu zarządu.
 38. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą ze:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn,
  4. ofiarności publicznej,
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
 39. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.
 40. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 41. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia walne zebranie członków określa przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.